Przejdź do treści

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Gniezno

poradnia-logo

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Gnieźnie

OPINIE

Poradnie wydaje opinie w różnych sprawach dotyczących wychowania i edukacji, m.in. w sprawie:

 • odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego
 • spełniania przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną forma wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego / obowiązku nauki poza szkołą
 • zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej
 • opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się (np. dysleksji)
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
 • przyjęcia ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy
 • przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia
 • udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli 15 lat w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu
 • opinia dotycząca braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu.
 • Objęcia ucznia/wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce.

Dodatkowo, istnieje również możliwość uzyskania informacji o wynikach diagnozy – poradnia na pisemny wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia, wydaje informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni (np. dla lekarza prowadzącego).

Skip to content