Przejdź do treści

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Gniezno

poradnia-logo

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Gnieźnie

ORZECZENIA

RODZAJE ORZECZEŃ

Zespół orzekający wydaje następujące rodzaje orzeczeń:

1. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, ze względu na:

  • niepełnosprawność intelektualną, (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym),
  • niesłyszenie i słabe słyszenie,
  • niewidzenie i słabe widzenie*
  • autyzm, w tym z Zespół Aspergera,
  • niepełnosprawność ruchową, w tym z afazję,
  • niepełnosprawność sprzężoną,

2. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie,

3. orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola,

4. orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

5.orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim,

6.opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

*orzeczenia  o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niewidzenie i słabe widzenie wydawane są przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Kłecku (ul. Słoneczna 2562-270 Kłecko, tel. (61) 424 07 83 http://poradnia.iklecko.pl/)

Skip to content