Przejdź do treści

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Gniezno

poradnia-logo

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Gnieźnie

PRAWO OŚWIATOWE

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH

PUBLICZNE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r, Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami);
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U.
  z 2017 r .poz.60).
 3. USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r .poz.59).
 4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674, z późniejszymi zmianami).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. Nr 223 z dnia 21.12. 2002r., poz. 1869, Dz. U. Nr 228 z dnia 02.12.2010r., poz. 1492).
 6. Rozporządzenie MENIS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
  w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6, poz. 69 ze zmianami).
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r. Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej z 13 lutego 2013 r. , poz. 199 w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz.1635).
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r .poz. 1611).
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz.1616)
 11. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r .poz. 1578).
 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r .poz. 1591).
 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r .poz. 1643).
 14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r .poz. 1743).

WSZYSTKIE OBOWIĄZUJĄCE OBECNIE AKTY PRAWNE ZNADZIECIE PAŃSTWO NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ – ZACHĘCAMY DO LEKTURY

Skip to content