Przejdź do treści

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Gniezno

poradnia-logo

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Gnieźnie

RODO

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej [klik]

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W GNIEŹNIE

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ), informujemy ,że:


1) administratorem danych osobowych Pani/Pana/Państwa dziecka jest Poradnia Psychologiczno-     
Pedagogiczna  z siedzibą w Gnieźnie, ul. Wyszyńskiego 4, 62-200 Gniezno;

2)dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Gnieźnie: pukaczewski@hotmail.com

3) dane osobowe Pani/Pana/Państwa dziecka przetwarzane będą w związku ze złożonym wnioskiem o przeprowadzenie badań i udzielenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz z prawidłowym wykonaniem obowiązków Poradni w związku z realizowaniem przez nią celów ustawowych i statutowych (art. 6 ust. 1 pkt c oraz art.9 ust.2 pkt a; § 6.1, § 19  rozporządzenia MEN z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno
– pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. 2013, poz. 199);

4) odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka mogą być podmioty upoważnione
do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa;

5) Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6) Dane osobowe Pani/Pana/Państwa dziecka będą przechowywane przez okres 25 lat zgodnie art. 51u ust 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217),

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych Pani/Pana/ Państwa dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzaniaktórego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
.;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych dziecka jest  wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie działalności statutowej Poradni;

10) dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Skip to content